Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 1903-1005-20212022
Status
colourYellow
titleSTATUS: CONSULTATIE

Expand
titleChangelog
 • 03-05-2022

  • Link integrale zorgstandaard geboortezorg bijgewerkt

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 16-09-2021

  • Afbeelding Zorgproceslaag geüpdatet

 • 14-07-2021

  • Naamgeving enkele scenario’s binnen de use case 'P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.' aangescherpt.

  • Scenario 'P1.7. Publiceren gegevens laboratoriumonderzoek/ aanvullende diagnostiek' toegevoegd

  • Scenario 'R1.17. Raadplegen buiten scenario' toegevoegd

 • 21-06-2021

  • Afbeelding architectuurlaag zorgproces geüpdatet:

 • 20-05-2021

  • Use case matrix (Excel spreadsheet) verplaatst naar artikel “Zib per scenario“

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 26-11-2020

  • Indeling use cases gewijzigd zodat deze geen dubbelingen meer bevat en beter aansluit bij integraal geboortezorgproces

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Onderscheid tussen 4 verschillende types geboortezorgproces verwijderd en vervangen door 1 integraal geboortezorgproces

  • Afbeelding zorgproces aangepast zodat deze in lijn is met inhoud Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Info

Toelichting
Dit artikel beschrijft de architectuurlaag Zorgproces. Het zorgproces neemt een centrale positie in bij het het realiseren van interoperabiliteit van geboortezorg. Zoals te zien is in het schema op de overzichtspagina Referentiearchitectuur bevat deze laag een beperkt aantal rollen. De reden hiervoor is dat het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg geen afspraken op de laag zorgproces voorschrijft, maar juist volgend is aan het zorgproces.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg verwijst voor de inhoud van het zorgproces naar de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of overdracht naar de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. Het doel van ‘integrale geboortezorg’ is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door een constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden. 

Dit artikel bevat een beknopte weergave van het integrale geboortezorgproces, inclusief de verschillende hieraan gerelateerde use cases. Het geboortezorgproces en de use cases vormen de basis voor de verdere uitwerking van processen die beschreven worden op de laag Informatie.

1. Integraal geboortezorgproces

Info

Toelichting
Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere centraal, dat wil zeggen dat de zorg zo veel mogelijk vraaggericht wordt ingericht. De volgende componenten worden onderscheiden:

 • Preconceptiezorg

 • Prenatale zorg

 • Bevalling en geboorte

 • Na de bevalling en geboorte

 • Acute zorg

 • Generieke modules

In ieder component wordt een integrale, multidisciplinaire aanpak gehanteerd. De componenten worden nader toegelicht in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

De informatiebehoefte van de cliënt en de zorgverlener tijdens het integrale geboortezorgproces is het vertrekpunt voor gegevensuitwisseling. Hieronder wordt het integrale geboortezorgproces schematisch weergegeven.

2. Use Cases

Info

Toelichting
Een use case beschrijft een specifieke praktijksituatie in de geboortezorg waarbij voor een concrete situatie of gebeurtenis wordt beschreven welke gegevens een zorgverlener wil zien. Deze wordt beschreven aan de hand van actoren (zoals cliënt/patiënt/zorgverlener) en de processen (zoals Raadplegen en Verzamelen). Scenario’s beschrijven verschillende varianten van een specifieke praktijksituatie in de geboortezorg. Een use case bestaat altijd uit één of meer scenario’s. Een use case is een groep scenario’s die hoort bij een specifiek onderwerp of thema.

De use cases waar VIPP Babyconnect naar verwijst, zijn tot stand gekomen in samenwerking met zorgverleners. Aan zorgverleners is gevraagd op welke momenten in het zorgproces er behoefte is aan het raadplegen van geboortezorggegevens. Op basis van deze input is een aantal use cases met bijbehorende scenario’s uitgewerkt.

Bij het opstellen van de use cases voor de geboortezorg is Babyconnect uitgegaan van ISO 19669, de standaard omtrent use cases in de gezondheidszorg.

De volgende use cases en bijbehorende scenario’s zijn momenteel uitgewerkt:

Proces

Use Case

Scenario

Publiceren

P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.

P1.1. Publiceren gegevens verloskundige zorg

P1.2. Publiceren gegevens arts

P1.3. Publiceren gegevens echoscopie

P1.4. Publiceren gegevens kraamzorg

P1.5. Vervallen

P1.6. Publiceren gegevens vorige zwangerschap indien nog niet toegankelijk en vindbaar

P1.7. Publiceren gegevens laboratoriumonderzoek/ aanvullende diagnostiek

P2. Zorgverlener publiceert cliënt-vragenlijst.

P2.1. Zorgverlener maakt in te vullen cliënt-vragenlijst toegankelijk en vindbaar (bijv. bevalplan)

P3. Zorgverlener stelt relevante algemene informatie (pdf) beschikbaar aan client.

P3.1. Publiceren relevante algemene informatie (bijv. informatie aangaande voeding, alcohol, tabak, zie ook S11.1)

P4. Zorgverlener publiceert beschikbare informatie niet, vanwege aanwezigheid bezwaar, of ontbreken toestemming van cliënt.

P4.1. Cliënt heeft bezwaar tegen het publiceren van gegevens (opt-out)

P4.2 Cliënt heeft geen uitdrukkelijke toestemming gegeven voor publiceren van gegevens (geen opt-in).

Raadplegen

R1. Zorgverlener raadpleegt relevante informatie over de cliënt binnen integraal geboortezorgtraject

R1.1. Raadplegen "Prio 1" informatie in acute situatie

R1.2. Raadplegen PDF (bijv. echoverslag, zwangerschapskaart)

R1.3. Raadplegen relevante gegevens van vorige zwangerschap

R1.4. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan intake

R1.5. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan consult

R1.6. Raadplegen relevante gegevens tijdens MDO

R1.7. Raadplegen relevante gegevens voor voorbereiding kraamzorgperiode

R1.8. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan diagnose-echo

R1.9. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan screening 

R1.10. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan lab-onderzoek

R1.11. Raadplegen echo-uitslag

R1.12. Raadplegen bloeduitslagen

R1.13. Raadplegen relevante informatie met betrekking tot kinkhoestvaccinatie

R1.14. Raadplegen relevante informatie voorafgaand aan JGZ-huisbezoek

R1.15. Raadplegen relevante informatie na afloop JGZ-huisbezoek

R1.16. Raadplegen relevante antwoorden ingevulde vragenlijst (bijv. BUZZ, zie ook S7.3)

R1.17. Raadplegen buiten scenario

R2. Zorgverlener raadpleegt relevante gegevens zonder toestemming (breaking-the-glass)

R2.1. Raadplegen relevante gegevens (in noodgeval) zonder dat daarvoor toestemming is.

Geven toestemming

G1. Cliënt geeft toestemming aan zorgverlener voor het raadplegen van relevante gezondheidsgegevens

G1.1. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante gegevens te raadplegen bij doorverwijzing (veronderstelde toestemming)

G1.2. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante gegevens te raadplegen zonder doorverwijzing (uitdrukkelijk toestemming, bijv. geven toestemming aan verloskundige voor raadplegen van medicatiegegevens van apotheek)

G1.3. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante antwoorden uit een ingevulde vragenlijst te raadplegen (zie ook S5.16)

G2. Cliënt geeft toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van relevante gezondheidsgegevens

G2.1. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van (niet-anonieme) screeningsgegevens aan RIVM (uitdrukkelijke toestemming, bijv. NIPT)

G2.2. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van (anonieme) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (uitdrukkelijke toestemming, bijv. CBS)

G2.3. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van relevante gegevens aan andere zorgverleners in het integrale geboortezorgnetwerk (uitdrukkelijke toestemming).
Bij gebruik van Nuts is deze toestemming vereist voor het zonder doorverwijzing publiceren van gegevens.

Delen

D1. Cliënt deelt informatie met zorgverleners vanuit PGO

D1.1. Delen informatie met zorgverleners (bijv. zelfmetingen of foto’s)

Verzamelen

V1. Cliënt verzamelt informatie van zorgverleners over haar zwangerschap in haar PGO

V1.1. Verzamelen cliëntgebonden informatie van zorgverleners (bijv. à terme datum)

V2. Cliënt haalt door zorgverlener beschikbaar gestelde algemene informatie (pdf) op in PGO

V2.1. Verzamelen relevante algemene informatie (bijv. informatie aangaande voeding, alcohol, tabak, zie ook S3.1)

V3. Cliënt haalt in te vullen vragenlijst op in PGO

V3.1. Ophalen door zorgverlener gepubliceerde in te vullen vragenlijst (zie ook S2.1)

De bovenstaande use cases met bijbehorende scenario’s zijn gedetailleerd in het artikel Zibs per scenario. Hierin staat beschreven welke zibs en FHIR-profielen worden gebruikt per scenario.

De processen worden uitgewerkt in het hoofdstuk Informatie. Hieronder de verwijzing naar de desbetreffende artikelen:

3. Rollen

Info

Toelichting
De rollen die op deze laag worden onderscheiden zijn:

 • Cliënt

  • De Cliënt (met als rol zorgvrager) voert regie uit over haar gegevens via het proces Geven toestemming.

  • Cliënten kunnen gegevens beschikbaar stellen via het proces Delen of inzien via het proces Verzamelen. Deze cliëntgerelateerde processen worden gerealiseerd via MedMij.

 • Zorgverlener

  • Voorbeelden van Zorgverlener op deze laag zijn: verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgster en verpleegkundige JGZ.

  • Zorgverleners maken geboortezorggegevens toegankelijk en vindbaar via het proces Publiceren.

  • Zorgverleners vragen geboortezorggegevens op via het proces Raadplegen.

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.