Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 31-08-2021

Expand
titleChangelog
 • 31-08-2021

  • Eerste publicatie artikel

Info

Toelichting

Vind hier de meest gestelde vragen over de implementatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.
Staat jouw vraag niet in de Q&A of valt je vraag niet onder een specifieke categorie, stel je vraag dan via info@carecodex.org.

Wat is het verschil tussen een RSO en een ROS? 

Tip

Een RSO is een Regionale Samenwerkingsorganisatie die met mandaat van zorgaanbieders in de regio de communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren.  

Een ROS is een Regionale Ondersteuningsstructuur voor in ieder geval de eerste lijn. Een ROS adviseert en begeleidt de eerste lijn én betrokken partijen bij samenhangende zinnige en zuinige zorg in de wijk of regio.  

Via deze link kom je op de interactieve kaart waarop alle relevante netwerken rondom geboortezorg te vinden zijn. Deze staat in het geboortezorglandschap op kennisnet geboortezorg.
Zowel een ROS als een RSO kunnen penvoerder zijn van VIPP Babyconnect.  


Wie kan penvoerder zijn in een regio? 

Tip

Een ROS, een RSO of een gezamenlijke organisatie van VSV's, die de juridische bevoegdheid heeft, kan penvoerder zijn van het project VIPP Babyconnect. Meer informatie hierover vind je in de beleidsregel VIPP Babyconnect.  


We hebben een subsidieaanvraag ingediend, maar hoe gaan we als regionaal partnerschap nu starten met het project?

Tip

Bekijk de volgende video waarin wij antwoord geven op deze vraag: https://youtu.be/q3YtdPva7kg.

Als je als regionaal partnerschap een subsidieaanvraag hebt ingediend, kun je beginnen met de uitvoering van het project. Leer je regio goed kennen: wie zitten er in je partnerschap en wie heb je nodig vanuit de stakeholders. Een stakeholdersanalyse kan je hierbij helpen. Het programmabureau heeft hier een voorbeeld van.  

Je kunt al vrij snel starten met het inrichten van je projectorganisatie. Stel, als je die nog niet hebt, een projectleider aan. En richt een stuurgroep en werkgroep in. Je kunt het plan van aanpak omzetten in een activiteitenplan en -planning. Maar laat je vooral inwerken door het programmabureau.  

En als je toekenning binnen is, kun je een startbijeenkomst organiseren. Hierin laat je alle betrokkenen in jouw regio weten dat je aan de slag gaat. Ook bij het organiseren van zo’n startbijeenkomst ondersteunen we je graag vanuit het programmabureau. 


Waarom wordt VIPP-Babyconnect op zowel regionaal als op landelijk niveau opgepakt? 

Tip

VIPP Babyconnect wordt zowel op regionaal niveau als ook op landelijk niveau opgepakt.

Landelijk voert het programmabureau activiteiten uit, zoals: 

 • Het uitdenken van de techniek en ontwikkelen van landelijke standaarden. 

 • Het uitvoeren van leveranciersmanagement.

 • Het borgen van het gedachtegoed en de kennis. 

 • Het delen van kennis en het ondersteunen van de regio’s bij de subsidieaanvraag en de implementatie, door o.a. het geven van trainingen en presentaties.   

De implementatie gebeurt regionaal. Dit is nodig om aan te sluiten bij de regionale samenwerking, en bij de eisen en wensen van professionals en cliënten. Daarbij sluit de invoering aan op de Zorgstandaard integrale geboortezorg, die regionaal geïmplementeerd wordt. Het realiseren van digitale gegevensuitwisseling is een onderdeel van deze Zorgstandaard.   
   
Landelijke uitwisseling wordt mogelijk door een regionale infrastructuur en door interoperabiliteit. Dit laatste houdt in dat alle systemen, voorwaarden en afspraken op elkaar aansluiten, zie ook deze factsheet.


Wat moeten de regio’s doen en wat wordt er landelijk geregeld?

Tip

Het regionaal partnerschap voert de werkzaamheden uit die bijdragen aan de daadwerkelijke implementatie van digitale gegevensuitwisseling, zoals de manier van samenwerken en de uitwerking van digitale gegevensuitwisseling in de praktijk. De acties die hiervoor nodig zijn, zijn gebaseerd op de vier uitkomstdoelen: medicatieveiligheid, cliënt centraal, digitale overdracht en eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken. Deze acties pak je als regio op. Deze handelingen leg je vast in een plan van aanpak dat daarna uitgevoerd wordt.

Alle randvoorwaarden en ontwikkelingen die nodig zijn voor de regio om digitale gegevensoverdracht tussen zorgverleners en cliënten én tussen zorgverleners onderling te realiseren, worden landelijk geregeld.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Het maken van afspraken met landelijke organisaties en leveranciers.

 • Het maken van een functioneel ontwerp.

 • Het ontwikkelen van een afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg om overdracht mogelijk te maken volgens open standaarden.

 • Het organiseren van eindgebruikersgroepen.

 • Het geven van trainingen en scholingen.

 • De ondersteuning van de financiële projectorganisatie.

Deze landelijke zaken regelt het programmabureau van VIPP Babyconnect en hoeft een regio NIET te regelen. Hier krijg je ook geen subsidie voor.


Het denken gaat altijd door 

Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. Daarom is ook deze Q&A tot stand gekomen met de kennis en inzichten van cliënten, professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Zie je mogelijkheden voor verbetering? Laat het ons weten via info@carecodex.org.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.