Begrippenlijst

VERSIe: 01-12-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 01-12-2021

  • Begrippen “Prio1“, “Prio2“, en “Prio3“ toegevoegd

 • 04-10-2021

  • Begrip “Health Tools Interoperabilty (HTI)” toegevoegd

 • 19-05-2021

  • Begrip “ADA-Lite“ toegevoegd

 • 07-04-2021

  • Begrip “Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg” vervangen door “Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg”

  • Begrip “BgPZ“ verwijderd

  • Begrip “Gegevensdienst Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart“ toegevoegd

 • 19-10-2020 (Versie 1.1)

  • De volgende begrippen toegevoegd:

   • BgPZ

   • Dienstverlener persoon (DV persoon)

   • Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA)

   • WDO

  • Bij het begrip PWD Standaard link opgenomen naar de PWD Informatiestandaard geboortezorg;

  • Bij het begrip Zorginformatiebouwsteen (zib) link opgenomen naar het ZIB centrum;

  • Bij het begrip XDS link opgenomen naar IHE Cross-Enterprise Document Sharing (XDS).

 • 01-07-2020 (versie 1)

  • Eerste publicatie artikel

Doel
De begrippenlijst geeft eenduidige definities van de belangrijkste begrippen die VIPP Babyconnect gebruikt.

Begrip

Toelichting

Synoniemen

Begrip

Toelichting

Synoniemen

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens bij wet.

 

Actoren

Een actor is een rol in het afsprakenstelsel, de rol wordt ingevuld door een rechtspersoon, een natuurlijk persoon, een systeem of een machine. Voorbeelden van actoren zijn: Zorgverlener, XIS, Index service of Viewer.

 

ADA-Lite

ADA-Lite is een eenvoudig uitwisselformaat voor de geboortezorg dat is afgeleid van ADA XML (ART DECOR Applications). Bij het ontwerp is de structuur van de gegevensset van het PWD als uitgangspunt genomen.

 

Affinity domain

Het zorggebied (bijvoorbeeld: geboortezorg) waarbinnen zorgverleners en zorgverlenende organisaties samenwerken/affiniteit hebben op het gebied van het delen van cliënt- en patiëntgegevens. De patiënt/cliënt zelf maakt uiteraard ook deel van dit domein.

 

Afsprakenstelsel

Een afsprakenstelsel is een governance raamwerk met afspraken voor het realiseren van vertrouwen. Afspraken kunnen als wettelijke norm zijn vastgelegd of als juridische overeenkomst.

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Applicatie

Een applicatie is een toepassing die bedoeld is om een bepaalde functie uit te voeren. De applicaties die van toepassing zijn op het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden besproken op de applicatielaag van de architectuur. De rollen op deze laag worden vervuld door zorginformatie- en/of integratiesystemen.

 

Architectuur

Architectuur is in de ICT-wereld een manier om structuur aan te brengen en inzicht te krijgen in een informatievoorziening en een manier om de ICT te besturen.
De architectuur die in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is beschreven is een service georiënteerde architectuur. Dit type architectuur maakt inzichtelijk hoe afzonderlijke systemen, structuren, diensten en applicaties zich tot elkaar verhouden en hoe ze met elkaar communiceren. Deze architectuur vormt de (conceptuele) basis voor de inrichting van processen, infrastructuren, applicaties en diensten.

 

Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij wordt nagegaan of een gebruiker, een ander informatiesysteem of andere applicatie daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn. Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met echtheidskenmerken.

 

Autorisatie

Autorisatie is het proces waarin een actor rechten krijgt op het benaderen van een object (een bestand, een systeem). De autorisatie wordt toegekend door de eigenaar van het object.

 

Gegevensdienst Verzamelen Integrale Zwangerschapskaart

Naam van de MedMij-Gegevensdienst die wordt gebruikt voor de uitwisseling van geboortezorggegegevens tussen cliënt en zorgverlener.

 

BgZ: Basis Gegevensset Zorg

De minimale set van patiëntgegevens, gedefinieerd met behulp van zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze bouwstenen zijn specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend, relevant en van belang voor de continuïteit van zorg. De BGZ is opgebouwd uit 26 zorginformatiebouwstenen (zie zib).

 

Babyconnect - actieprogramma

Actieprogramma voor de realisatie van Digitaal Informatie Delen binnen de Geboortezorg Nederland

 

Babyconnect - programmabureau

Bureau ondergebracht bij de Stichting CareCodex dat het programma Babyconnect landelijk uitvoert en regionale partnerschappen ondersteunt bij de subsidie aanvraag en implementatie van gegevensuitwisseling.

 

Bo Geboortezorg

Een landelijke belangenbehartiging en ondersteuning van zorgorganisaties die actief zijn in geboortezorg. In eerste instantie gericht op kraamzorgorganisaties.

 

Bronhouder

Een bronhouder is een rechtspersoon die data vindbaar en toegankelijk maakt. Een voorbeeld van een bronhouder is een zorgaanbieder die verantwoordelijk is voor het vindbaar en toegankelijk maken van zorggegevens.

 

CPZ: College Perinatale Zorg

 

Het CPZ is de netwerkorganisatie van de veldpartijen KNOV, BO Geboortezorg, NVOG, NVK, NVZ, ZN, en de Patiëntenfederatie Nederland, die zich in de integrale geboortezorg gezamenlijk hebben georganiseerd. Het CPZ is opgericht om, vanuit het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte Een Goed Begin (januari 2010), richting te geven aan de beste geboortezorg voor moeder en kind.

 

CareCodex

Een stichting zonder winstoogmerk die publieke belangen veilig wil stellen ten aanzien van dataprivacy, dataveiligheid en zelfbeschikking voor de individuele burger/patiënt/cliënt. De stichting begeleidt partijen om te komen tot werkbare oplossingen die breed gedragen worden en leveranciersonafhankelijk zijn. Carecodex wil de toegang tot data bij onafhankelijke, niet-commerciële partijen neerleggen, en de regie over deze data bij de burger/patiënt/cliënt zelf borgen.

 

Cliënt

De zwangere, patiënt, kraamvrouw, moeder of kind

 

Cliëntenraden

Groep cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten - in dit geval: in de geboortezorg.

 

Coderen

Gegevens omzetten in een code die door een ander systeem gelezen kunnen worden.

 

Convenant

Overeenkomst tussen twee of meer partijen met hierin schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties.

 

DIZRA

DIZRA staat voor Duurzaam Informatiestelsel in de Zorg Referentie Architectuur. DIZRA beschrijft de referentiearchitectuur van een duurzaam informatiestelsel in de zorg. Het bestaat uit uitgangspunten, instrumenten, kennisthema's en praktische richtlijnen. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg sluit (zoveel mogelijk) aan bij DIZRA.

 

Dataset

Gegevensverzameling, in dit geval specifiek over de zwangerschap van een cliënte.

 

Decrypten

Ontcijferen, omzetten vanuit een versleutelde code naar een leesbare tekst (tegenovergestelde van encrypten).

 

Dienst

Een afgebakende prestatie van een rechtspersoon (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar afnemer(s).

 

Digital Health Society (DHS)

Digital Health Society (DHS)-verklaring is een oproep tot acties voor “Gezondheid in de digitale samenleving en de digitale samenleving voor de gezondheid”.

 

E-health

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de verbetering of ondersteuning van de gezondheid en gezondheidszorg. Patiënten en artsen kunnen zo door gebruik van ICT metingen verrichten, diagnoses stellen, uitslagen communiceren en/of informatie uitwisselen.

 

Eenheid van taal

Bij het goed kunnen delen en gebruiken van zorginformatie is het belangrijk dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde taal. Zodat de informatie goed gelezen kan worden door de verschillende systemen en de zorginformatie voor de ene zorgverlener dezelfde betekenis heeft als voor de andere zorgverlener.

 

Eindgebruikers

Cliënten en zorgprofessionals (in dit geval uit de geboortezorg).

 

eOverdracht

E-overdracht gaat over (elektronische) overdrachtsmomenten, in dit geval uitwisseling van informatie bij overdracht tussen de verschillende disciplines van de zorgketen.

 

Encrypten

Omzetten van leesbare tekst naar een versleutelde code.
(tegenovergestelde van decrypten).

 

End-to-end encryptie

End-to-end encryptie is het versleuteld versturen van data naar een ontvanger. Alleen de zender en de ontvanger kunnen het versleutelde data lezen. Ook de servers waarover de data verstuurd wordt hebben geen inzicht in de data. End-to-end encryptie wordt ook wel End-to-end versleuteling genoemd en wordt veelal toegepast bij privacy gevoelige data zoals bij geboortezorg het geval is.

 

FHIR

FHIR staat voor Fast Healthcare Interoperability Resources. FHIR is de laatste versie van de internationale informatiestandaarden van HL7 en beschrijft dataformaten en -elementen ('resources') en een manier om deze uit te wisselen. FHIR is geschikt als dataformaat en uitwisselingsstandaard voor zorginformatiebouwstenen.

 

Feedbacksysteem

Een systeem dat het resultaat van iets terugkoppelt.

 

Fragmenteren

Opdelen van een grote tekst in stukjes informatie.

 

Framework

Raamwerk voor het opstellen en uitvoeren van het actieprogramma Babyconnect, te vinden op de website van Babyconnect in het document:
Framework 2018-2022 Realisatie Digitaal Informatie delen in Geboortezorg Nederland versie 4.0.
https://babyconnect.org/toolkit/framework/

 

Functioneel ontwerp

Beschrijving van de functies die een product of dienst voor de gebruiker moet vervullen. Dit betreft hoofdzakelijk “wat” het ontwerp moet doen, niet “hoe”.

 

Geboortezorgketen

Alle zorgverleners en zorgverlenende instanties die betrokken zijn bij de zorg vanaf het moment van preconceptieconsult tot en met 8 weken post partum (bevalling) en overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.

 

Gebruikersgroepen

Er zijn vier gebruikersgroepen geformeerd: Cliënten, Zorgverleners, Zorgorgansaties en Data-gebruikers/Onderzoekers. In deze groepen bedenken de deelnemers hoe het gebruiksvriendelijk delen van gegevens in de praktijk moet werken en aan welke eisen en wensen de oplossing moet voldoen. Deze eisen en wensen vormen de leidraad voor het functioneel ontwerp. Vervolgens is het functioneel ontwerp samen met het framework de leidraad voor de regio’s in het hele land voor de invoering van het digitaal delen van gegevens.

 

Gegevensafnemer

De gegevensafnemer verwerkt data afkomstig van een bronhouder.

 

Gegevensdienst

Een systeem dat gegevensuitwisseling verzorgt, die belangrijk is voor zowel de zorggebruiker als de zorgverlener.

 

Gegevensproducent

De gegevensproducent is de producent van data.

Auteur

Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS)

Het recht van de cliënt om te bepalen wie zijn/haar zorggegevens mag inzien.

 

Helper

Tijdelijke architectuur rol voor implementatieniveaus Start en Midden

Module B en Module D

Health Tools Interoperabilty (HTI)

Standaard voor technisch protocol voor automatisch inloggen in vervolgapplicaties.
(Stichting Beter met Elkaar)

 

ICHOM: International Consortium for Health Outcomes Measurement

ICHOM is een non-profit organisatie die wereldwijde standaarden voor outcome-metingen definieert.

 

IT-infrastructuur

Technische infrastructuur van de informatiesystemen van de betrokken partijen, zoals het netwerk, de servers, de database-engine.

 

IZP: Individueel zorgplan

Een overzicht van afspraken van de patiënt en de zorgverlener(s) over zorg en zelfmanagement

 

In-kind bijdrage

Inbreng anders dan in geld, bijvoorbeeld in uren (Engelse term).

Bijdrage in natura

Informatieberaad:

 

Een beraad bij het Ministerie van VWS waarbij grote zorgorganisaties afspraken maken over hoe zorggegevens in Nederland gedeeld kunnen worden.
In het Informatieberaad Zorg werken Actiz, FMS, GGZ NL, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NFU, NHG, NVZ, de Patiëntenfederatie NL, V&VN, VGN, VNG, VWS en ZN samen aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Zie voor meer informatie: https://www.informatieberaadzorg.nl

 

Informatiestandaarden

Een verzameling afspraken die er voor moeten zorgen dat partijen in de zorg informatie over de verleende zorg met de juiste kwaliteit betrouwbaar en tijdig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. De standaarden bestaan uit twee onderdelen: een procesdeel en een technisch deel.

 

Innovatie- en beheercyclus

Het proces waarmee de geboortezorg het delen van gegevens voortdurend aanpast aan de behoeften van de gebruikers, zodanig dat ze aanpassingen ook voldoen aan de eisen van Eenheid van Taal en de Redactieraad.

 

Integrale geboortezorg organisatie (IGO)

Een integraal geboortezorgmodel waarbij als één organisatie,  integraal wordt samengewerkt tussen de verschillende geboortezorgverleners. De organisatie combineert eerste- en tweedelijns zorg en kent een juridische entiteit met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Alle IGO’s worden bekostigd met integrale tarieven.

 

Integrale zwangerschapskaart

Eén scherm waarin op het juiste moment de juiste geboortezorggegevens overzichtelijk kunnen worden ingezien. De integrale zwangerschapskaart is het vertrekpunt geweest voor het opzetten van de VIPP-programma Babyconnect.

 

Integrating Healthcare Enterprise (IHE)

Een wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en softwareleveranciers met het doel informatie-uitwisseling tussen computersystemen in de zorgsector te standaardiseren en harmoniseren.

 

Interoperabel/interoperabiliteit

Interoperabiliteit ontstaat als afspraken die gemaakt moeten worden, op elkaar aansluiten. Die afspraken worden op de niveaus van organisatie, zorgproces, informatie, applicaties en infrastructuur gemaakt. Daarbij geldt dat de niveaus moeten voldoen aan geldende randvoorwaarden op het gebied van wet- en regelgeving, standaarden, profielen, certificering, veiligheid, privacy en governance.

 

Interoperabiliteitsmodel

Het model om verschillende autonome systemen met elkaar te laten communiceren en samenwerken.
Het interoperabiliteitsmodel onderscheidt vijf lagen: infrastructuur, applicaties, zorginfo, zorgproces, organisatie en beleid en financiën. Elke laag kent zijn eigen actoren, begrippen en standaarden. Daarnaast zijn er drie soorten randvoorwaarden die op alle lagen van toepassing zijn: ‘Standaarden, profielen en certificering’, ‘Veiligheid, Privacy en Governance’ en ‘Wet- en regelgeving’.

 

Kwaliteitstoetsing

Toetsing van kwaliteit in het kader van de innovatie- en beheerscyclus (in ontwikkeling, juli 2020).

 

Kwartier maken

Voorbereidingen treffen

 

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt is een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Zij kunnen dan medische gegevens over hun patiënten raadplegen. (na consent van de patiënt)
De patiënt heeft geen toegang tot LSP maar kan wel een kopie van gegevens opvragen bij een huisarts. Het LSP wordt door vrijwel alle huisartsen en apothekers gebruikt.

 

Landelijke vertaal- en mappingdefinitie

In systemen zitten gegevens in veldnamen, vrijwel alle systemen hebben andere veldnamen voor hetzelfde gegeven. De gegevens kunnen vertaald worden naar een gemeenschappelijke taal door gebruik te maken van een mapping. Die mapping wordt gedefinieerd door medische specialisten, beheerd door Nictiz en kan door alle vertaalmachines gebruikt worden.

 

Levels

De implementatie van Babyconnect bij zorgorganisaties doorloopt 5 levels (0-4). Eerst worden de randvoorwaarden ingericht, en daarna krijgt de zorgorganisatie toegang tot steeds meer informatie. Zie voor meer informatie: Roadmap op https://babyconnect.org/roadmap/.  

 

Leveranciers van XDS

Leveranciers die volgens het profiel van XDS werken, kunnen via een XDS-infrastructuur (zie definitie XDS) documenten registreren en delen.
Een XDS infrastructuur kan ook documenten uitwisselen met andere XDS infrastructuren.
Leveranciers van XDS zijn o.a.: Forcare, Enovation, Sectra en Intersystems (in opbouw).

 

MedMij Dienstverlener zorgaanbieder

Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. Levert Diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

MedMij DVZA

MedMij:

Een afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorggebruikers, zorgverleners en cliënten/patiënten, dat eisen stelt aan persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en ICT-systemen van zorgaanbieders voordat zij volgens het stelsel informatie kunnen uitwisselen.

 

Metadata

Metadata of meta-informatie is feitelijk 'informatie over informatie'. In de metadata van een document wordt beschreven door wie het is gemaakt, wanneer het is gemaakt en voor het laatst is bewerkt, in welke taal het is opgesteld en welk programma is gebruikt. Metadata wordt gebruikt om informatie over informatie op te zoeken.

 

Module A

Het zorginformatiesysteem waarin geboortezorggegevens worden ingevoerd.

 

Module B

Een applicatie die gestructureerde informatie van module A omzet naar zorginformatiebouwstenen (zibs).

Helper

Module C

Een indexvoorziening waarin staat geregistreerd waar geboortezorggegevens opgeslagen staan.

 

Module D

Module D1: Een applicatie die een functionele vraag omzet naar een vraag naar specifieke zibs.

Module D2: Een applicatie die de verzamelde zibs vertaalt naar leesbare taal.

Helper

Module E

Een applicatie die geboortezorggegevens toont op een leesscherm.

 

Monodisciplinaire applicaties

Losstaande applicaties. Dit zijn zorgverlenersystemen die het werk van de zorgverlener ondersteunen. 

 

Multi Disciplinair Overleg (MDO)

Een overleg waarin de situatie van een patiënt wordt besproken door meerder zorgverleners. Het resultaat kan een gezamenlijk besluit voor een individueel zorgplan zijn.

 

NICU

Neonatale Intensive Care Unit (11 centra)

 

Nederlands Instituut voor ICT in de Zorg (NICTIZ)

Nictiz is het expertisecentrum voor e-health. Nictiz beheert informatiestandaarden, doet onderzoek en is partner in diverse landelijke programma’s zoals MedMij, VIPP en Registratie aan de bron.

 

OTAP

Standaardprocedure voor invoering van IT-vernieuwing, bestaande uit 4 stappen: Ontwikkeling, Testen, Acceptatie en Productie.

 

Online Toestemming Voorziening (OTV)

Het programma OTV ontwikkelt een online toestemmingsvoorziening Mitz die past bij het huidige wettelijk kader en in de toekomst ook past bij de gespecificeerde toestemming. 

 

Outcome-doelen

Algemene doelen, die richting geven aan programma’s, projecten en activiteiten. In dit geval gaat het om de Outcome Doelen van het Informatieberaad Zorg, die richtinggevend zijn voor de zorg in het algemeen.

 

PREMs: Patiënt Reported Experience Measures

Een korte vragenlijst die de patiënt vraagt naar de ervaringen met het zorgproces.

 

Prio 1

Minimale set aan gegevens die relevant is tijdens een acute situatie. Dit kan zijn prio 1 huidig, voor gegevens over de huidige zwangerschap of prio 1 vorig, voor gegevens over (een) voorgaande zwangerschap(pen). Voor meer informatie zie FHIR implementation Guide Geboortezorg

 

Prio 2

Prio 2 gegevens staan in formaat PDF/a (dit kan bijv. een bevalverslag zijn)

 

Prio 3

Dit is de Integrale Zwangerschapskaart in FHIR resources. De Integrale Zwangerschapskaart kan hier gevonden worden: FHIR implementation Guide Geboortezorg

Integrale Zwangerschapskaart

PROMs: Patiënt Reported Outcome Measures

 

Vragenlijsten voor patiënten waarmee voor, tijdens en na een behandeling de effectiviteit van de geleverde zorg vanuit patiënten perspectief gemeten wordt.

 

PWD standaard

De informatiestandaard voor de geboortezorg waarin is vastgelegd hoe de digitale informatie-uitwisseling (bijvoorbeeld bij (acute) overdrachtsmomenten) snel, betrouwbaar en locatie onafhankelijk kan plaatsvinden. Voor meer informatie zie PWD informatiestandaard.

 

Penvoerder regionaal partnerschap

De penvoerder treedt op als aanvrager van de subsidie. De ROS, RSO of een stichting die de juridische bevoegdheid heeft van VSV’s binnen het regionale partnerschap.

 

Perined

Perinatale zorgverleners leggen via Perined aan stakeholders en samenleving verantwoording af over de kwaliteit van hun handelen.

 

Peristat

De Europese organisatie voor geboortestatistiek uit de Europese landen. Deze dient vaak als referentiepunt om de situatie van de Nederlandse geboortezorg aan te toetsen. Perined participeert in Peristat,

 

Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO)

 

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Zo kan je jouw medische gegevens verzamelen en beheren, maar deze ook delen met anderen. Op deze manier houd je grip op je gezondheidsgegevens. Van behandeling tot labuitslagen, medicatie en inentingen. En deze gegevens blijven je hele leven bereikbaar. (bron: MedMij)

 

Pseudonimiseren

Dit is het verwijderen van alle unieke kenmerken van een persoon zoals BSN, naam, telefoonnummer, adres, e-mail, geboortedatum, etc. En dit vervangen door een code waardoor verschillende gegevens wel samengevoegd kunnen worden. (Als gegevens samengevoegd zijn kan de pseudoniem verwijderd worden zodat ook dan niet meer bepaald kan worden over wie het gaat.)

 

Publicatie van metadata

Applicatiefunctie voor het publiceren van metadata.

 

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

 

RSO NL

RSO Nederland is de vereniging van de 11 Regionale Samenwerkingsorganisaties (RSO’s). RSO Nederland bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

 

RSO: Regionale Samenwerkingsorganisatie

Een RSO is een regionale samenwerkingsorganisatie die samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders onderling en met patiënten ondersteunt. Vaak beheren zij het regionale veilige netwerk voor zorgaanbieders.
Er zijn in 2019 11 RSO’s. Dit zijn stichtingen (niet-commercieel), betaald vanuit de zorg, en bestuurd door zorgverleners. Nog niet in alle regio’s is er een RSO aanwezig.

 

Raamovereenkomst

Een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren.

 

Referentiearchitectuur

Een referentiearchitectuur is een generieke architectuur die richtlijnen en opties geeft om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen tijdens de ontwikkeling van een specifieke architectuur en de implementatie van een oplossing.

 

Regionaal partnerschap

Een samenwerkingsverband gevormd door minimaal drie VSV’s en/of IGO’s die gezamenlijk regionale VIPP Babyconnect subsidie aanvragen. Bij dit regionale samenwerkingsverband is ook de GGD of een andere aanbieder van Jeugdgezondheidszorg in de regio aangesloten.

 

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

De netwerk acute zorg regio’s kennen elk een ROAZ. Hierin zijn de ziekenhuizen, de ambulancezorg, huisartsen(posten), verloskundigen, GGZ, GHOR en GGD uit die regio vertegenwoordigd.

 

Regionaal OndersteuningsStructuur (ROS)

Een landelijk netwerk van regionale ondersteuningsstructuren, gericht op het versterken van de eerstelijnszorg in de wijken en het doorvoeren van innovatie.

 

Regionale index

Een index is een omgeving waarin de metadata van zorggegevens (waaronder locatie) is geregistreerd. Je kunt het zien als een inhoud in een boek. In de index is de inhoud gesorteerd. Dat kan ook met zorggegevens.

 

Registers (of platforms)

In een register staat ook waar iets staat. Informatie over de zwangere en haar zwangerschap is nu versnipperd aanwezig in de computersystemen van zorgverleners. Een register werkt een beetje als een grijparm: het pakt de juiste plukjes informatie uit de verschillende systemen en brengt deze bij elkaar in een scherm op de computer bij je zorgverlener. Zo heeft deze de juiste gegevens paraat.

 

Registratie aan de Bron

Registratie aan de bron is een landelijk platform met als doel dat alle zorgprofessionals alle zorginformatie eenmalig en eenduidig vastleggen. Alleen dan kan eenmalige registratie voor meerdere doelen worden hergebruikt. Deze standaard voor vastlegging van zorginformatie is uitgewerkt in de zogenoemde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB’s). Voor elke ZIB is gedefinieerd welke informatie over een bepaald onderwerp moet worden vastgelegd. Combinaties van verschillende ZIB's kunnen daardoor gestructureerde, herbruikbare zorginformatie opleveren.

 

Roadmap

Een overzicht van wat er de komende jaren geïmplementeerd wordt en welke stappen moeten worden gezet op weg naar het digitaal delen van de gegevens binnen de gehele geboortezorgketen.

 

Samenwerkingsconvenant

Een afspraak van de overheid met een of meer partijen gericht op het realiseren van bepaalde doelstellingen. In een convenant worden schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties vastgelegd.

 

Samenwerkingsovereenkomst

Een contract tussen 2 (of meer) partijen waarin de afspraken zijn opgenomen van een samenwerking. Door afspraken vast te leggen in een samenwerkingsovereenkomst, is het voor beide partijen duidelijk wat hun rechten en plichten zijn in het kader van de samenwerking.

 

Standaard

Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.

 

Standaardisatieprogramma

Actieplan om te komen tot een uniform taalgebruik in de geboortezorg.

 

Stimuleringsprogramma

Programma om iets in gang te zetten, doel waarvoor speciaal geld is gereserveerd.

 

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken. Het afsprakenstelsel bevat afspraken op het gebied van organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur.

 

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Vacatiegelden

Een vergoeding die deelnemers ontvangen voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

 

Validatie

Validatie is het uitvoeren van de controle dat het onderwerp van validatie voldoet aan de verwachtingen en de behoeftes van een persoon.

 

Vendor lock-in

Situatie waarin een klant afhankelijk is van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. Ook kan de situatie zijn dat een klant een nieuwe functionaliteit wil en dat die alleen kan werken als je dat koopt bij dezelfde leverancier als het hoofdsysteem.

 

Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ)

Zorgt voor de regie over de uitwisselingsketen en bewaakt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid voor het systeem van het delen van medische gegevens.

 

Verificatie

Verificatie is het uitvoeren van de controle dat het onderwerp van verificatie voldoet aan de gespecificeerde eisen.

 

Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV)

Lokale vorm van overleg en samenwerking, waar verloskundige zorg wordt verleend, waarbinnen in ieder geval eerstelijns verloskundige zorg, tweede- of derdelijns verloskundige zorg, en kraamzorg samenwerken.

 

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP)

VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg. De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

Bron: https://www.informatieberaadzorg.nl/programmas-en-projecten/vipps

 

Vertalen

Omzetten naar een andere (computer)taal of ander begrip.

 

Viewers

Een programma dat het format van een computerbestand herkent en de inhoud op het scherm projecteert.

 

Virtueel dossier

Elektronisch dossier, waarin (verwijzingen naar andere) digitale documenten zijn opgenomen.

 

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens, voorloper van de AVG

 

Werkgroep Eenheid van Taal

Werkgroep die zich bezighoudt met de betekenis (definities) van zorginformatie.

 

XDS

XDS staat voor Cross Company Document Sharing. Het is een vorm van afspraken hoe documenten vastgelegd moeten worden en hoe die documenten terug gevonden kunnen worden.
XDS is een profiel van IHE. Dat is een wereldwijde organisatie die verschillende profielen vastlegt voor de communicatie in de zorg. IHE is geen leverancier en XDS is geen product.
Er zijn meerdere leveranciers die een “documenten beheer” programma leveren wat werkt volgens het XDS profiel.
Voor meer informatie zie: Cross-Enterprise Document Sharing (XDS).

 

Zorgaanbieder

Een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen aangaan met patiënten op grond van art. 7:446 BW.

Zorginstelling, zorgorganisatie, brondossierhouder

Zorginformatiebouwsteen (zib)

Set van gegevens, of brokjes informatie (bv over persoonsgegevens, bloeddruk, vorige zwangerschap). Een zib is een herbruikbaar brokje informatie dat in verschillende informatiestandaarden gebruikt kan worden en dat nauwkeurig beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de zorggebruiker moet worden vastgelegd, en hoe dat moet worden vastgelegd. Zie ZIB centrum voor meer informatie.

 

Zorginformatiesysteem

Het systeem waar de zorgverlener in werkt en zijn dossiers bijhoudt over de zorggebruiker.

XIS

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Zorginstituut Nederland: bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen.

 

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG)

Een richtlijn waarin staat beschreven hoe de basiszorg voor de zwangere eruit moet zien.

 

Zorgverlener

Alle zorgprofessionals in de geboortezorgketen die in het primaire proces zorg verlenen aan zorggebruikers.

 

Afkortingen

Afkorting

Toelichting

Afkorting

Toelichting

Bo Geboortezorg

Brancheorganisatie Geboortezorg gericht op de kraamzorg

BUZZ

Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere

CPZ

College Perinatale Zorg

DHS

Digital Health Society (Declaration)

ECHA

European Connected Health Alliance

EIS

Echografie Informatiesysteem

FHIR

Fast Healthcare Interoperability Resources

GHOR

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (onderdeel van de Veiligheidsregio).

GTS

Gespecificeerde Toestemming Structureel

HTI

Health Tools Interoperabilty

ICHOM

International Consortium for Health Outcomes Measurement

IGO

Integrale Geboortezorg Organisatie

IGZ

Inspectie voor de GezondheidsZorg

IHE

Integrating Healthcare Enterprise

IZP

Individueel ZorgPlan

JGZ

JeugdGezondheidsZorg

JIS

Jeugdgezondheidszorg Informatiesysteem

KNOV

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

KIS

Kraamzorg Informatiesysteem

LSP

Landelijk SchakelPunt

MDO

Multi Disciplinair Overleg

NCJ

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

NICTIZ

Nederlands Instituut voor ICT In de Zorg

NICU

Neonatale Intensive Care Unit

NVOG

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

OTV

Online Toestemming Voorziening

PGO

Persoonlijke Gezondheids Omgeving

PREMs

Patiënt Reported Experience Measures

PROMs

Patiënt Reported Outcome Measures

PWD

Het Perinataal Woordenboek & Dataset

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorgketen

ROS

Regionaal OndersteuningsStructuur

RSO

Regionale SamenwerkingsOrganisatie

VIPP

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

VIS

Verloskundig Informatiesysteem

VSV

Verloskundig SamenwerkingsVerband

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VZVZ

Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie

WBP

Wet Bescherming Persoonsgegevens, voorloper van de AVG

XDS

Cross company document sharing

XIS

Alle zorgverlener Informatie Systemen

ZIB

Zorginformatiebouwsteen

ZIG

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

ZIN

ZorgInstituut Nederland

ZIS

Ziekenhuis Informatiesysteem

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.