Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Status
titleVERSIE: 10-10-2022
Status
colourGreen
titleSTATUS: VASTGESTELD

Expand
titleChangelog
 • 10-10-2022

  • Naam eindgebruikersgroep 4 aangepast

 • 07-04-2021

  • Naamgeving Afsprakenstelsel aangepast naar “Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg“

  • Paragraaf 3. Consultatie aangepast

 • 26-11-2020

  • Opbouw enkele zinnen in paragraaf Leeswijzer aangepast

  • In paragraaf leeswijzer bij architectuurlaag Applicatie onderscheid gemaakt tussen het wat ‘de rollen en verantwoordelijkheden die móéten worden ingevuld voor interoperabiliteit van geboortezorg' en het hoe 'de wijze waarop rollen en verantwoordelijkheden kúnnen worden ingevuld’

 • 25-11-2020

  • Leeswijzer uitgebreid, wijziging naam hoofdstuk Architectuur naar Referentiearchitectuur verwerkt

  • Paragraaf 3. Consultatie aangepast

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Toelichting uitgebreid met opsomming verschillende aspecten

  • Artikelen “Procesimplementatie Verzamelen“ en “Procesimplementatie Delen“ toegevoegd

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Info

Toelichting
Dit is de introductiepagina van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken, architectuur en (technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit van geboortezorg te bereiken.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is een weerslag van methoden waarmee het delen van gegevens in de geboortezorg kan worden gerealiseerd. Babyconnect is geen product. Het is een methode waarbij verschillende bestaande oplossingen samenwerken waardoor het duurzaam delen van gegevens mogelijk is.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de kennis die door het programmabureau is verzameld vanuit alle regio’s en bronnen die betrokken zijn bij het programma. Op het moment zijn nog niet alle benodigde aspecten hiermee afgedekt. In het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg zijn verschillende methoden beschreven waardoor op korte termijn kan worden gestart met het duurzaam delen van gegevens tussen cliënt en zorgverlener, en tussen zorgverleners onderling. Door gebruik te maken van een groeimodel kan de innovatie verder vorm krijgen waarbij de cliënt en de zorgverlener steeds meer functionaliteit krijgen. Binnen de afdeling Research & Development van het landelijk programmabureau worden de volgende aspecten momenteel nog verder uitgewerkt.

 1. Informatiestandaard medicatie

 2. Verschillende netwerkscenario’s: verschillende vormen van indexvoorzieningen zoals Twiin en NUTS; positionering MedMij-DVZA.

 3. Toestemmingdetails volgens MITZ

 4. Werken met een zorgcoöperatie, bijvoorbeeld HINQ

 5. MedMij-gegevensdienst voor de geboortezorg

 6. Werken met Vragenlijsten (incl. ICHOM)

 7. Tabellenbeheer

 8. Overdracht aan JGZ

 9. Digitale aangifte

 10. MDO

 11. Individueel zorgplan

 12. Gevalideerde informatie

 13. Rapportages

 14. Dashboard

 15. Capaciteit

Informatie over deze onderwerpen kan na uitwerking aan het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden toegevoegd.

1. Leeswijzer

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg kent twee hoofdstukken. Ieder hoofdstuk begint met een inleidend hoofdartikel, de details zijn te vinden in de onderliggende artikelen. Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is als volgt opgebouwd:

 • Grondslagen
  Het hoofdstuk Grondslagen beschrijft het fundament van de referentiearchitectuur en is feitelijk een korte samenvatting van het framework, de beleidsregel en de implicaties daarvan. Het is daarmee een beschrijving van de voorwaarden waar de gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan moet voldoen.

 • Referentiearchitectuur
  Het hoofdstuk Referentiearchitectuur vormt de kern van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Dit hoofdstuk beschrijft aan de hand van de vijf lagen van het interoperabiliteitsmodel welke rollen en verantwoordelijkheden moeten worden ingevuld voor de realisatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Deze vijf lagen zijn: organisatiebeleid, zorgproces, informatie, applicatie en IT-infrastructuur. De exacte wijze waarop de rollen en verantwoordelijkheden worden ingevuld kan door de regionale partnerschappen in samenspraak met het VIPP Babyconnect programmabureau worden bepaald.

  • De laag Organisatiebeleid beschrijft de juridische rollen van de referentie-architectuur van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Een rol op deze laag is juridisch verantwoordelijk voor de invulling van de rollen op de onderliggende lagen die met deze rol zijn verbonden. Een voorbeeld hiervan is de rol van leverancier van een oplossing op de Applicatie-laag.

  • De laag Zorgproces is een rechtstreekse vertaling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en beschrijft dus voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

  • De laag Informatie beschrijft het gebruik van zibs conform PWD 3.2 (dit is een eis aan het einde van de looptijd van VIPP Babyconnect). Daarnaast worden op Informatie-niveau de rollen en verantwoordelijkheden beschreven die voortkomen uit de 5 hoofdprocessen (Publiceren, Raadplegen, Geven toestemming, Delen, Verzamelen)

  • De laag Applicatie heeft betrekking op de informatiesystemen en de manieren waarop informatie tussen deze systemen wordt gedeeld. Op deze laag wordt niet alleen beschreven wélke rollen en verantwoordelijkheden moeten worden ingevuld, maar wordt aan de hand van concrete procesimplementaties ook informatie gegeven over hóé deze kunnen worden ingevuld. De exacte wijze van invulling kan door de regionale partnerschappen in samenspraak met het VIPP Babyconnect programmabureau worden bepaald. De laag Applicatie bevat naast de rollen en verantwoordelijkheden nog andere onderdelen die niet onderhandelbaar zijn, zoals het gebruik van FHIR-resources voor communicatie en de realisatie van een FHIR-REST-API door iedere zorgaanbieder.

  • De laag IT-infrastructuur gaat m.n. in op communicatiebeveiliging en authenticatie. Deze zaken zijn over het algemeen niet specifiek voor VIPP Babyconnect maar generiek voor de hele zorg.

2. Doelgroepen

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg is met name opgesteld voor de volgende doelgroepen:

 • Regionale samenwerkingsverbanden

 • Regionale partnerschappen

 • Landelijke (geboorte)zorgorganisaties

 • Organisaties en programma’s gericht op digitale informatie-uitwisseling in de zorg

 • Leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen

De vier gebruikersgroepen van VIPP Babyconnect (Cliënten, Zorgverleners, Zorgorganisaties, Data-analisten en onderzoekers) zijn betrokken bij de totstandkoming van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Een overzicht van de bij VIPP Babyconnect betrokken landelijke en regionale partijen is te vinden op https://babyconnect.org/vipp-programma/betrokken-partijen/.

3. Consultatie

De artikelen van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg hebben verschillende statussen: In ontwikkeling, consultatie en vastgesteld. Onafhankelijk van de status is het te allen tijde mogelijk om input te leveren. Dit kan via info@carecodex.org.

De aan de doelgroepen gevraagde input verschilt per status. Dit wordt in onderstaande tabel toegelicht.

Status

Status
colourPurple
titlein ontwikkeling

Status
colourYellow
titleCONSULTATIE

Status
colourGreen
titleVASTGESTELD

Omschrijving

Het artikel is nog in ontwikkeling

Deze versie van het artikel wordt aangeboden voor consultatie.

Input leveren kan door online commentaren in te voeren bij de desbetreffende artikelen. Hiervoor is een review-account nodig, dat kan worden aangevraagd via info@carecodex.org.

Deze versie van het artikel is vastgesteld.

Vraag aan doelgroepen

Lezers wordt gevraagd om de inhoud te controleren met name op volledigheid, juistheid en bruikbaarheid

Eventuele aanpassingen worden verwerkt door de redactie van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. Indieners van commenteerden worden hierover actief geïnformeerd. De eindredactie is belegd bij het VIPP Babyconnect programmabureau.

Lezers kunnen suggesties doen voor een volgende versie van het artikel.

4. Navigatie tips

 • Inhoudsopgave
  Aan de linkerkant van het scherm staat de inhoudsopgave van het afsprakenstelsel. Door op de pijltjes te klikken worden onderliggende artikelen zichtbaar. Door op de naam van een artikel te klikken wordt het desbetreffende artikel geopend. Het is ook mogelijk om de inhoudsopgave tijdelijk te verbergen door [ in te toetsen, hiermee kan de inhoudsopgave ook weer worden teruggehaald.

 • Versie en status artikel
  Links bovenaan ieder artikel staat het versienummer en de status van een artikel.

 • Afbeeldingen
  Bijna alle artikelen bevatten afbeeldingen. Deze zijn te vergroten door op de afbeelding te klikken. Om vervolgens weer terug naar de tekst van het artikel te gaan raden wij aan om op de X rechts bovenaan de afbeelding te klikken (in plaats van de pijltjes in uw internetbrowser te gebruiken).

 • Links openen
  Wanneer je een link in een nieuw tabblad wilt openen, houdt dan de CTRL-toets (Windows) of Command-toets (macOS) ingedrukt terwijl je op de link klikt.

 • Volgende artikel
  Onderaan een artikel kun je doorbladeren naar vorige- en volgende artikelen door te klikken op de desbetreffende link. Hierdoor ‘blader’ je gemakkelijk door alle artikelen heen.

5. Colofon

Titel

Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg

Publicatiedatum

1 juli 2020

Auteurs

Redactie afsprakenstelsel i.s.m. programmateam Babyconnect, inhoudelijk specialisten, zorgverleners en gebruikersgroepen

Contact

Programma Babyconnect
Stichting CareCodex, Utrecht
https://babyconnect.org
info@carecodex.org
+31(0)853012941

 

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.