Zorgproces

VERSIE: 24-04-2023 STATUS: CONSULTATIE

 • 24-04-2023

  • Relevante verwijzingen tussen scenario’s bijgewerkt

 • 07-07-2022

  • Link integrale zorgstandaard geboortezorg bijgewerkt

 • 19-10-2021

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 16-09-2021

  • Afbeelding Zorgproceslaag geüpdatet

 • 14-07-2021

  • Naamgeving enkele scenario’s binnen de use case 'P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.' aangescherpt.

  • Scenario 'P1.7. Publiceren gegevens laboratoriumonderzoek/ aanvullende diagnostiek' toegevoegd

  • Scenario 'R1.17. Raadplegen buiten scenario' toegevoegd

 • 21-06-2021

  • Afbeelding architectuurlaag zorgproces geüpdatet:

 • 20-05-2021

  • Use case matrix (Excel spreadsheet) verplaatst naar artikel “Zib per scenario“

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 26-11-2020

  • Indeling use cases gewijzigd zodat deze geen dubbelingen meer bevat en beter aansluit bij integraal geboortezorgproces

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Onderscheid tussen 4 verschillende types geboortezorgproces verwijderd en vervangen door 1 integraal geboortezorgproces

  • Afbeelding zorgproces aangepast zodat deze in lijn is met inhoud Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Toelichting
Dit artikel beschrijft de architectuurlaag Zorgproces. Het zorgproces neemt een centrale positie in bij het het realiseren van interoperabiliteit van geboortezorg. Zoals te zien is in het schema op de overzichtspagina Referentiearchitectuur bevat deze laag een beperkt aantal rollen. De reden hiervoor is dat het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg geen afspraken op de laag zorgproces voorschrijft, maar juist volgend is aan het zorgproces.

Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg verwijst voor de inhoud van het zorgproces naar de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of overdracht naar de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. Het doel van ‘integrale geboortezorg’ is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door een constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden. 

Dit artikel bevat een beknopte weergave van het integrale geboortezorgproces, inclusief de verschillende hieraan gerelateerde use cases. Het geboortezorgproces en de use cases vormen de basis voor de verdere uitwerking van processen die beschreven worden op de laag Informatie.

1. Integraal geboortezorgproces

Toelichting
Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere centraal, dat wil zeggen dat de zorg zo veel mogelijk vraaggericht wordt ingericht. De volgende componenten worden onderscheiden:

 • Preconceptiezorg

 • Prenatale zorg

 • Bevalling en geboorte

 • Na de bevalling en geboorte

 • Acute zorg

 • Generieke modules

In ieder component wordt een integrale, multidisciplinaire aanpak gehanteerd. De componenten worden nader toegelicht in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.

De informatiebehoefte van de cliënt en de zorgverlener tijdens het integrale geboortezorgproces is het vertrekpunt voor gegevensuitwisseling. Hieronder wordt het integrale geboortezorgproces schematisch weergegeven.

2. Use Cases

De volgende use cases en bijbehorende scenario’s zijn momenteel uitgewerkt:

Proces

Use Case

Scenario

Proces

Use Case

Scenario

Publiceren

P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.

P1.1. Publiceren gegevens verloskundige zorg

P1.2. Publiceren gegevens arts

P1.3. Publiceren gegevens echoscopie

P1.4. Publiceren gegevens kraamzorg

P1.5. Vervallen

P1.6. Publiceren gegevens vorige zwangerschap indien nog niet toegankelijk en vindbaar

P1.7. Publiceren gegevens laboratoriumonderzoek/ aanvullende diagnostiek

P2. Zorgverlener publiceert cliënt-vragenlijst.

P2.1. Zorgverlener maakt in te vullen cliënt-vragenlijst toegankelijk en vindbaar (bijv. bevalplan)

P3. Zorgverlener stelt relevante algemene informatie (pdf) beschikbaar aan client.

P3.1. Publiceren relevante algemene informatie (bijv. informatie aangaande voeding, alcohol, tabak, zie ook V2.1)

P4. Zorgverlener publiceert beschikbare informatie niet, vanwege aanwezigheid bezwaar, of ontbreken toestemming van cliënt.

P4.1. Cliënt heeft bezwaar tegen het publiceren van gegevens (opt-out)

P4.2 Cliënt heeft geen uitdrukkelijke toestemming gegeven voor publiceren van gegevens (geen opt-in).

Raadplegen

R1. Zorgverlener raadpleegt relevante informatie over de cliënt binnen integraal geboortezorgtraject

R1.1. Raadplegen "Prio 1" informatie in acute situatie

R1.2. Raadplegen PDF (bijv. echoverslag, zwangerschapskaart)

R1.3. Raadplegen relevante gegevens van vorige zwangerschap

R1.4. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan intake

R1.5. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan consult

R1.6. Raadplegen relevante gegevens tijdens MDO

R1.7. Raadplegen relevante gegevens voor voorbereiding kraamzorgperiode

R1.8. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan diagnose-echo

R1.9. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan screening 

R1.10. Raadplegen relevante gegevens voorafgaand aan lab-onderzoek

R1.11. Raadplegen echo-uitslag

R1.12. Raadplegen bloeduitslagen

R1.13. Raadplegen relevante informatie met betrekking tot kinkhoestvaccinatie

R1.14. Raadplegen relevante informatie voorafgaand aan JGZ-huisbezoek

R1.15. Raadplegen relevante informatie na afloop JGZ-huisbezoek

R1.16. Raadplegen relevante antwoorden ingevulde vragenlijst (bijv. BUZZ, zie ook G1.3.)

R1.17. Raadplegen buiten scenario

R2. Zorgverlener raadpleegt relevante gegevens zonder toestemming (breaking-the-glass)

R2.1. Raadplegen relevante gegevens (in noodgeval) zonder dat daarvoor toestemming is.

Geven toestemming

G1. Cliënt geeft toestemming aan zorgverlener voor het raadplegen van relevante gezondheidsgegevens

G1.1. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante gegevens te raadplegen bij doorverwijzing (veronderstelde toestemming)

G1.2. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante gegevens te raadplegen zonder doorverwijzing (uitdrukkelijk toestemming, bijv. geven toestemming aan verloskundige voor raadplegen van medicatiegegevens van apotheek)

G1.3. Geven toestemming aan zorgverlener om relevante antwoorden uit een ingevulde vragenlijst te raadplegen (zie ook R1.16)

G2. Cliënt geeft toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van relevante gezondheidsgegevens

G2.1. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van (niet-anonieme) screeningsgegevens aan RIVM (uitdrukkelijke toestemming, bijv. NIPT)

G2.2. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van (anonieme) gegevens voor wetenschappelijk onderzoek (uitdrukkelijke toestemming, bijv. CBS)

G2.3. Geven toestemming aan zorgverlener voor het beschikbaar stellen van relevante gegevens aan andere zorgverleners in het integrale geboortezorgnetwerk (uitdrukkelijke toestemming).
Bij gebruik van Nuts is deze toestemming vereist voor het zonder doorverwijzing publiceren van gegevens.

Delen

D1. Cliënt deelt informatie met zorgverleners vanuit PGO

D1.1. Delen informatie met zorgverleners (bijv. zelfmetingen of foto’s)

Verzamelen

V1. Cliënt verzamelt informatie van zorgverleners over haar zwangerschap in haar PGO

V1.1. Verzamelen cliëntgebonden informatie van zorgverleners (bijv. à terme datum)

V2. Cliënt haalt door zorgverlener beschikbaar gestelde algemene informatie (pdf) op in PGO

V2.1. Verzamelen relevante algemene informatie (bijv. informatie aangaande voeding, alcohol, tabak, zie ook P3.1)

V3. Cliënt haalt in te vullen vragenlijst op in PGO

V3.1. Ophalen door zorgverlener gepubliceerde in te vullen vragenlijst (zie ook P2.1)

De bovenstaande use cases met bijbehorende scenario’s zijn gedetailleerd in het artikel Zibs per scenario. Hierin staat beschreven welke zibs en FHIR-profielen worden gebruikt per scenario.

De processen worden uitgewerkt in het hoofdstuk Informatie. Hieronder de verwijzing naar de desbetreffende artikelen:

3. Rollen