Applicatie

VERSIE: 16-09-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 16-09-2021

  • Afbeelding applicatielaag geüpdatet

  • Visuele weergave per rol aangepast

 • 21-06-2021

  • Afbeelding architectuurlaag Applicatie geüpdatet

  • Rol “XIS“ hernoemd naar “Registrator“

  • Rol “Requestor“ toegevoegd

  • Rol “RLV“ hernoemd naar “Knooppunt“

  • Rol “Mitz toestemmingsregister“ hernoemd naar “Autorisatievoorziening“

  • Rol “Mijn Mitz“ hernoemd naar “Toestemming applicatie“

  • Rol “LLV“ hernoemd naar “Lokalisatie voorziening“

  • Afbeeldingen voor de rollen “Registrator“, “Extractor“, “Resource Server“, “Knooppunt“, “LLV“, “Autorisatievoorziening“, “toestemming applicatie“, “Query Builder“ en “Viewer“ aangepast

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

 • 25-03-2021

  • Implementatieniveaus zijn komen te vervallen;

  • Implementatievarianten toegevoegd;

  • Afbeeldingen rollen verbeterd;

  • Rol Extractor toegevoegd;

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Indeling in sub-lagen authenticatie en autorisatie verwijderd

  • Wijze van toelichting van de rollen aangepast voor een duidelijker overzicht en betere leesbaarheid

  • Oplossingsrichtingen toegevoegd a.d.h.v de vernieuwde referentiearchitectuur.

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Toelichting
Dit artikel beschrijft de architectuurlaag Applicatie. De laag Applicatie heeft betrekking op de informatiesystemen en de manieren waarop informatie tussen deze systemen wordt gedeeld. 
Allereerst worden de rollen en verantwoordelijkheden, die op de laag Applicatie van toepassing zijn, beschreven. Daarna worden verschillende implementatievarianten toegelicht. Vervolgens worden de oplossingsrichtingen die van toepassing zijn op de architectuurlaag Applicatie beschreven en tot slot worden de procesimplementaties geïntroduceerd.

 1. Rollen

 2. Implementatievarianten

 3. Procesimplementaties

1. Rollen

Toelichting
Hieronder worden de verschillende rollen op de architectuurlaag Applicatie beschreven. Per rol wordt de rolbinding met rollen op andere architectuurlagen beschreven, en wordt beschreven welke afspraken over de uit te wisselen informatie dienen te worden gemaakt. De rollen worden beschreven in de volgorde waarin ze van links naar rechts in het schema bovenaan dit artikel zijn weergegeven.

 

PGO

 • Beschrijving: De Applicatie-rol PGO wordt door de Zorgproces-rol Cliënt gebruikt voor het verzamelen, beheren en delen van geboortezorggegevens.

 • LeverancierDe juridische rol MedMij DV Persoon levert de applicatie PGO aan de rol Persoon.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Persoon is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol PGO.

 • Afspraken: De wijze waarop de rol PGO informatie deelt met de Applicatie-rollen Resource Server en Authorization Server (MedMij DVZA), en verzamelt vanuit een zorgaanbieder, wordt beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.


Regie applicatie

 • Omschrijving: De rol Regie applicatie wordt gebruikt door de rol Gegevensregisseur voor het vastleggen en beheren van toestemmingen en behandelrelaties.

 • Informatie: De rol Regie applicatie wordt gebruikt door de informatie-rol Gegevensregisseur.

 • Leverancier: De rol Leverancier Regie applicatie levert de applicatie Regie applicatie aan Persoon Regie voerend.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Persoon Regie voerend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Regie applicatie.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Regie applicatie en Autorisatie-voorziening.


Registrator

 • Beschrijving: De applicatie Registrator is een onderdeel van het zorginformatiesysteem waarin Zorgverlener Publicerend geboortezorggegevens over Cliënten vastlegt.

 • Informatie: De Applicatie Registrator wordt gebruikt door de Zorgproces-rol Zorgverlener om de Informatie-rol Gegevensproducent uit te voeren.

 • Leverancier: De rol Leverancier Registrator levert de Applicatie Registrator aan Zorgaanbieder Publicerend.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Publicerend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Registrator.

 • Afspraken:

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Registrator en Extractor.

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Registrator en Knooppunt.

  • De applicatie Registrator dient velden te kunnen verwerken die voldoen aan de informatiestandaard Geboortezorg PWD (Perinataal Woordenboek en Dataset)


 

Extractor

 • Beschrijving: De rol Extractor extraheert gegevens uit de Registrator waarna deze data kan worden aangeboden aan de rol Convertor of Resource Server. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens te publiceren.

 • Leverancier: De rol Extractor wordt geleverd door de rol Leverancier Extractor.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Publicerend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Extractor.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Registrator, Extractor en Convertor.

 


Convertor

 • Beschrijving: De rol Convertor zet gestructureerde data afkomstig van Registrator, op de juiste manier om naar zibs (FHIR-resources die voldoen aan FHIR-profielen die zijn gebaseerd op zorginformatiebouwstenen) of andere gestandaardiseerde FHIR-resources (bijvoorbeeld PDF/A).

  • Input is een gestructureerde vorm van velden, bijvoorbeeld EDIFACT, HL7v2, HL7v3, ORU, ADA, etc

  • Output zijn zibs.

   • zibs is hierin een populaire benaming, feitelijk zijn het FHIR resources. De structuur van een FHIR resource is ontworpen en vastgelegd in een FHIR profiel. Het FHIR profiel op zijn beurt is is weer ontworpen op basis van een Clinical Information Model (cim). Elke vorm van zorg gebruikt een aantal cims. Waar verschillende vormen van zorg dezelfde cims gebruiken, kunnen deze generiek worden vastgesteld, zo ontstaat de Eenheid van Taal. De kandidaat zibs kunnen ter beoordeling aangeboden worden aan het zib centrum (Nictiz). Na goedkeuring door het zib centrum wordt het dan zib genoemd. De afkorting zib staat voor Zorg Informatie Bouwsteen, een beter passende benaming zou zijn: Zorg Informatie Bouwtekening.

   • oktober 2020 is de zib vastgelegd in HL7-FHIR STU3, volgens zib publicatie 2017, in SNOMED-CT/LOINC, volgens PWD 2.3. Met deze definitie start de implementatie van de methode die Babyconnect volgt.

   • november 2021 zijn nieuwe versies beschikbaar waardoor de

   • december 2022 is target

 • Informatie: De applicatie Convertor wordt gebruikt door Zorgaanbieder Publicerend of leverancier Registrator om de Informatie-rol Bronhouder op de juiste manier in te vullen.

 • Leverancier: De rol Convertor wordt geleverd door de rol Leverancier Convertor.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Publicerend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Convertor.

 • Afspraken:

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Extractor, Convertor en Resource Server.

 

 

Resource Server

 • Beschrijving: De rol Resource Server maakt zibs (FHIR-resources die voldoen aan FHIR-profielen die zijn gebaseerd op zorginformatiebouwstenen) toegankelijk middels het aanbieden van een op internationale standaarden gebaseerde API (Application programming interface). De rol Resource Server maakt zibs vindbaar door de beschikbaarheid van data te melden aan een indexvoorziening.

 • Informatie: De applicatie Resource Server wordt gebruikt door Zorgaanbieder Publicerend of Leverancier Registrator om de Informatie-rol Bronhouder uit te voeren

 • Leverancier: De rol Resource Server wordt geleverd door de rol Leverancier Resource Server

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Publicerend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Resource Server.

 • Afspraken:

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Convertor, Resource Server en Knooppunt.


MedMij DVZA (Resource Server en Authorization Server)

 • Beschrijving: De rol MedMij DVZA bestaat uit een Resource Server en Authorization Server. De rol MedMij DVZA is verantwoordelijk voor de uitwisseling van zorggegevens tussen de applicatie PGO en de applicatie Resource Server.

 • Leverancier: De juridische rol MedMij DV Zorgaanbieder levert de applicatie MedMij DVZA aan de rol Zorgaanbieder Publicerend.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ Zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol MedMij DVZA.

 • Afspraken: De wijze waarop de rollen Resource Server en Authorization Server informatie delen met de Applicatie-rollen PGO en Resource Server wordt beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

 


Knooppunt

 • Beschrijving: De rol Knooppunt verzorgt de koppeling naar de Generieke functies. De rol Knooppunt wordt zowel gebruikt door de afnemer als door de bronhouder.

 • Informatie: De applicatie Knooppunt wordt gebruikt door de rollen Zorgaanbieder Publicerend en Zorgaanbieder Raadplegend voor het uitvoeren van de Informatie-rollen Afnemer en Bronhouder.

 • Leverancier: De rol Leverancier Knooppunt levert de applicatie Knooppunt aan Samenwerkingsverband/ Zorgaanbieder.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ Zorgaanbieder is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Knooppunt.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Knooppunt, Query Builder, de Lokalisatie voorziening en de Resource Server.


Authenticatievoorziening

 • Beschrijving: De rol Authenticatievoorziening is onderdeel van de generieke functies. Deze rol authentiseert gebruikers die gegevens raadplegen.

 • Informatie: De applicatie Authenticatievoorziening wordt gebruikt door de rol Zorgaanbieder Raadplegend voor het uitvoeren van de Informatie-rol Bevoegde uitgever van verrklaringen.

 • Leverancier: De rol Leverancier authenticatievoorziening levert de applicatie Authenticatievoorziening aan Samenwerkingsverband/ CIBG

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijke voor de invulling van de rol Authenticatievoorziening

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de generieke functies en de rol Knooppunt.


Adresseringsvoorziening

 • Beschrijving: De rol Adresseringsvoorziening is onderdeel van de generieke functies. Deze rol verzorgt samen met de rol Lokalisatievoorziening de lokalisatie van gegevens. De rol Adresseringsvoorziening levert technische endpoints wanneer er om locaties van gegevens wordt gevraagd.

 • Informatie: De applicatie Adresseringsvoorziening wordt gebruikt door de rollen Zorgaanbieder Publicerend en Zorgaanbieder Raadplegend voor de invulling van de Informatie-rol Gegevensgids.

 • Leverancier: De rol Leverancier adresseringsvoorziening levert de applicatie Adresseringsvoorziening aan Samenwerkingsverband/ CIBG.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijke voor de invulling van de rol Adresseringsvoorziening.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de generieke functies en de rol Knooppunt.


Lokalisatievoorziening

 • Beschrijving: De rol Lokalisatievoorziening is onderdeel van de Generieke functies. Samen met de rol Adresseringsvoorziening wordt de technische lokalisatie van gegevens verzorgt.

 • Informatie: De applicatie Lokalisatievoorziening wordt gebruikt door de rollen Zorgaanbieder Publicerend en Zorgaanbieder Raadplegend voor de invulling van de Informatie-rol Gegevensgids.

 • Leverancier: De rol Leverancier Lokalisatie voorziening levert de applicatie Lokalisatievoorziening.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijke voor de invulling van de rol Lokalisatievoorziening.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de generieke functies en de rol Knooppunt.


Autorisatievoorziening

 • Beschrijving: De rol Autorisatievoorziening autoriseert zorgverleners om gegevens te raadplegen. Dit wordt gedaan a.d.h.v. de rol van de desbetreffende zorgverlener

 • Leverancier: De rol Leverancier Autorisatievoorziening levert de applicatie Autorisatievoorziening.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijke voor de invulling van de rol Autorisatievoorziening.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de generieke functies en de rol Knooppunt.

Grondslagvoorziening

 • Beschrijving: De rol Grondslagvoorziening is onderdeel van de Generieke functies. De rol Grondslagvoorziening controleert de aanwezigheid van voor gegevensuitwisseling benodigde grondslagen (zoals een expliciete toestemming of behandelrelatie).

 • Leverancier: De rol Leverancier Grondslagvoorziening levert de applicatie Grondslagvoorziening.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Samenwerkingsverband/ CIBG is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Grondslagvoorziening.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de Generieke functies en de rol Knooppunt.

 


Query Builder

 • Beschrijving: De rol Query Builder zet een functionele vraag van een Zorgverlener om naar een query om specifieke zibs (FHIR-resources die voldoen aan FHIR-profielen die zijn gebaseerd op zorginformatiebouwstenen). Een voorbeeld van een functionele vraag is “Geef me alle relevante informatie in week 20 van de zwangerschap“. De velden die de zorgverlener dan wil zien zijn vastgelegd in een matrix. In die matrix is ook vastgelegd in welke zibs de velden staan. De matrix wordt beheerde door een innovatie en beheercyclus.

 • Informatie: De applicatie Query Builder wordt gebruikt door de applicatie Viewer voor het uitvoeren van de Informatie-rol Afnemer.

 • Leverancier: De rol Query Builder wordt geleverd door de rol Leverancier Query Builder.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Raadplegend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Query Builder.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Query Builder, Viewer, Translator, en Knooppunt.


Translator

 • Beschrijving: De rol Translator zet verzamelde zibs (FHIR-resources die voldoen aan FHIR-profielen die zijn gebaseerd op zorginformatiebouwstenen) om naar leesbare taal.

 • Informatie: De applicatie Translator wordt gebruikt door de applicatie Query Builder voor het uitvoeren van de Informatie-rol Afnemer.

 • Leverancier: De rol Translator wordt geleverd door de rol Leverancier Translator.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Raadplegend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Translator.

 • Afspraken: Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Translator en Query Builder.


Viewer

 • Beschrijving: De rol Viewer toont het scherm waarin geboortezorg gegevens, van meerdere Zorgaanbieders, samengesteld worden geraadpleegd. De Viewer wordt aangeroepen door de rol Requestor.

 • Informatie: De applicatie Viewer wordt gebruikt door de Zorgproces-rol Zorgverlener om de Informatie-rol Afnemer uit te voeren.

 • Leverancier: De rol Leverancier Viewer levert de Applicatie-rol Viewer aan Zorgaanbieder Raadplegend.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Raadplegend is eindverantwoordelijk voor de invulling van de rol Viewer.

 • Afspraken:

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Viewer en Query Builder.

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze van SSO-integratie tussen de rollen Viewer en Requestor.


Requestor

 • Beschrijving: De applicatie Requestor is een onderdeel van het zorginformatiesysteem waarin Zorgverlener geboortezorggegevens over Cliënten Raadpleegt.

 • Informatie: De applicatie Requestor wordt gebruikt door de Zorgproces-rol Zorgverlener om de informatie-rol Gegevensconsument uit te voeren.

 • Leverancier: De rol Leverancier Requestor levert applicatie-rol Requestor aan Zorgaanbieder Raadplegend.

 • Eindverantwoordelijkheid: De rol Zorgaanbieder Raadplegend is eindveranwoordelijk voor de invulling van de rol Requestor.

 • Afspraken:

  • Er dienen afspraken te worden gemaakt over de wijze waarop informatie wordt gedeeld tussen de rollen Requestor en Viewer.


2. Implementatievarianten

3. Procesimplementaties