Procesimplementatie Publiceren

VERSIE: 04-11-2021 STATUS: CONSULTATIE

 • 04-22-2021

  • Implementatievarianten Ⅰ t/m Ⅴ geüpdatet

 • 19-10-2021

  • Knooppunt aan implementatievarianten toegevoegd

  • Hyperlinks geüpdatet

 • 22-06-2021

  • Scope van Publiceren nader omschreven

  • Oplossingsrichtingen "FHIR i.c.m IHE XDS“ en "IHE-XDS“ verwijderd in verband met vernauwing scope tot PWD 3.2 en PDF/A

  • Rol “Mitz toestemmingsregister“ hernoemd naar “Autorisatie voorziening“

  • Rol “RLV“ hernoemd naar “Knooppunt“

  • Rol “XIS“ hernoemd naar “Registrator“

  • Implementatievarianten geüpdatet

 • 07-04-2021

  • Diverse tekstuele aanpassingen doorgevoerd

 • 25-03-2021

  • Rol Extractor toegevoegd aan sequentiediagrammen en oplossingsrichtingen;

  • Implementatieniveaus zijn komen te vervallen

  • Implementatievarianten toegevoegd

 • 4-12-2020

  • transactie 1a aangepast (uitgebreid met REST)

 • 15-10-2020 (versie 1.1)

  • Sequentiediagram per oplossingsrichting toegevoegd;

  • Verwerking van actoren RLV en LLV;

  • Diverse kleine aanpassingen.

 • 1-7-2020 (versie 1.0)

  • Eerste versie gepubliceerd

Dit artikel is op dit moment in uitgebreide revisie!

Toelichting
In dit artikel wordt de implementatie van Proces Publiceren toegelicht. Publiceren betreft het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens.

In de context van het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg worden in het proces Publiceren gestructureerde data conform informatiestandaard PWD 3.2 en documenten conform de informatiestandaard PDF/A in de vorm van FHIR-resources uitgewisseld. De uitwisseling van hoge resolutie beelden valt buiten de scope van het proces Publiceren en wordt beschreven in de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid van het Twiin Afsprakenstelsel.

Het artikel beschrijft wat de verantwoordelijkheden van de rollen op de architectuurlaag Applicatie zijn ten aanzien van het proces Publiceren. De procesimplementatie wordt toegelicht aan de hand van een sequentiediagram voor het toegankelijk maken van gegevens en een overzicht van de bijbehorende transacties. Vervolgens worden a.d.h.v. implementatievarianten verschillende manieren van de invulling van de rollen, die benodigd zijn voor het proces publiceren, beschreven. Tot slot wordt het vindbaar maken van gegevens toegelicht a.d.h.v. een sequentiediagram een een overzicht van bijbehorende transacties.

Sequentiediagram - gegevens toegankelijk maken

Toelichting
In onderstaande sequentiediagram worden de actoren voor het toegankelijk maken van gegevens weergegeven gevolgd door een overzicht van bijbehorende transacties. De actoren komen overeen met de rollen op de architectuurlaag Applicatie.

Transactie #

Transactie

Omschrijving sequentie stap

Specificaties

Transactie #

Transactie

Omschrijving sequentie stap

Specificaties

1a

 

Wanneer er gegevens beschikbaar zijn wordt er een push notificatie naar de Extractor gestuurd.

 

1b

 

De Extractor vraagt na het ontvangen van een notificatie de gegevens op

 

1c.

 

Vanuit de Registrator worden de gegevens verstuurd aan de Extractor

 

2a

SOAP request/
Restful request

De Extractor verstuurd het bronbericht veilig naar een Convertor. Voor het proces van conversie worden de volgende stappen uitgevoerd

 • Convertor vraagt Conversielogica-API om voor bronbericht relevante vertaallogica

 • Conversielogica-API geeft vertaallogica aan Convertor terug

 • Convertor vertaalt m.b.v. ontvangen conversielogica bronbericht naar FHIR-resources.

Transactie: Extractor - Convertor
Voorbeeld: Soap Envelopes ADA

3a

FHIR: POST Bundle

De converter converteert het bronbericht naar losse zibs. Een zib is een HL7-FHIR resource. De FHIR resource is opgebouwd volgens een standaard FHIR profiel.
Het FHIR profiel is opgebouwd volgens de structuur van een ZIB. In de FHIR resource zijn de gegevens opgeslagen volgens SNOMED-CT/LOINC codering.
De zibs (FHIR-resources) worden opgeslagen in een resource server

Transactie: Convertor - Resource Server

3b

 

De Resource Server meldt aan de convertor dat de FHIR resources toegevoegd zijn

 

2b

 

De Convertor meldt aan de Registrator dat het bronbericht correct ontvangen is.

 

Implementatievarianten

Toelichting
Het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg onderscheidt op het gebied van Publiceren de volgende implementatievarianten:

 • Het zorginformatiesysteem geeft invulling aan de rol Registrator. De rollen Extractor, Convertor en Resource Server zijn ingevuld door middel van losse applicaties.

 • Het zorginformatiesysteem geeft invulling aan uit de rollen Registrator en Extractor. De rollen Convertor en Resource Server zijn ingevuld door middel van losse applicaties.

 • Het zorginformatiesysteem geeft invulling aan uit de rollen Registrator, Extractor en Convertor. De rol Resource Server is ingevuld als een losse applicatie.

 • Het zorginformatiesysteem geeft invulling aan uit de rollen Registrator, Extractor, Converter en Resource Server. Het zorginformatiesysteem is zelf in staat om gegevens toegankelijk en vindbaar te maken.

Om tot een keuze voor een implementatievariant te komen, dienen per Zorgaanbieder de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Welke rollen kán het zorginformatiesysteem invullen in relatie tot het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg in het algemeen en de Informatiestandaard Geboortezorg in het bijzonder?

 • Welke rollen wíl de Zorgaanbieder dat het zorginformatiesysteem invult?

Voor een overzicht van de verschillende leveranciers en de mogelijke implementatievarianten zie Applicatieoverzicht.

 

Implementatievariant Publiceren Ⅰ

 • Er wordt voor gekozen dat het Zorginformatiesysteem (XIS) invulling geeft aan de rol Registrator waarin de Zorgverlener gegevens registreert;

 • De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens. In deze implementatievariant geeft het zorginformatiesysteem alleen invulling aan de rol Registrator.

 • De Extractor, Convertor, Resource Server en Knooppunt zijn losstaande applicaties. Deze rollen kunnen door 1 of meerdere leveranciers aan de Zorgaanbieder worden geleverd.

 • De Convertor maakt gebruik van een landelijke tabel met conversie-definities: de zib-definition.


Implementatievariant Publiceren Ⅱ

 • Het Zorginformatiesysteem (XIS) geeft invulling aan de Registrator waarin de zorgverlener gegevens registreert en de rol Extractor die geregistreerde data extraheert

 • De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens. In deze implementatievariant geeft het zorginformatiesysteem alleen invulling aan de rol Registrator en de rol Extractor.

 • De Convertor, Resource Server en Knooppunt zijn losstaande applicaties. Deze rollen kunnen door 1 of meerdere leveranciers aan de Zorgaanbieder worden geleverd.

 • De Convertor maakt gebruik van een landelijke tabel met conversie-definities: de zib-definition.Implementatievariant Publiceren Ⅲ

 • Het Zorginformatiesysteem (XIS) geeft invulling aan de Registrator waarin de zorgverlener gegevens registreert, de rol Extractor die geregistreerde data extraheert, en de rol Convertor die geëxtraheerde data converteert conform informatiestandaarden.

 • De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens. In deze implementatievariant geeft het zorginformatiesysteem alleen invulling aan de rollen Registrator, Extractor en Convertor.

 • De Resource Server en Knooppunt zijn losstaande applicaties. Deze rollen kunnen door 1 of meerdere leveranciers aan de Zorgaanbieder worden geleverd.

 • De Convertor maakt gebruik van een landelijke tabel met conversie-definities: de zib-definition.

Implementatievariant Publiceren Ⅳ

 • Het Zorginformatiesysteem (XIS) geeft invulling aan de Registrator waarin de zorgverlener gegevens registreert, de rol Extractor die geregistreerde data extraheert, de rol Convertor die geëxtraheerde data converteert conform informatiestandaarden en de rol Resource Server, waarin de gegevens worden opgeslagen.

 • De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens. In deze implementatievariant geeft het zorginformatiesysteem invulling aan alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk maken van gegevens. Voor het vindbaar maken van gegevens wordt gebruik gemaakt van de rol Knooppunt. De rol Knooppunt is een losstaande applicatie die door 1 of meerdere leveranciers aan de Zorgaanbieder wordt geleverd.

 • De Convertor maakt gebruik van een landelijke tabel met conversie-definities: de zib-definition.

 • Je kunt het Zorginformatiesysteem (XIS) in deze implementatievariant zien als een black box: Er gaan op een correcte manier gegevens in (invoer door zorgverlener volgens zorgstandaard en informatiestandaard) en er gaan volgens afspraak gegevens uit (ZIBs in FHIR).

Implementatievariant Publiceren Ⅴ

 • Het Zorginformatiesysteem (XIS) geeft invulling aan de Registrator waarin de zorgverlener gegevens registreert, de rol Extractor die geregistreerde data extraheert, de rol Convertor die geëxtraheerde data converteert conform informatiestandaarden en de rol Resource Server, waarin de gegevens worden opgeslagen. Voor het vindbaar maken van gegevens geeft het XIS invulling aan de rol Knooppunt.

 • De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens. In deze implementatievariant geeft het zorginformatiesysteem invulling aan alle rollen die nodig zijn voor het toegankelijk en vindbaar maken van gegevens.

 • De Convertor maakt gebruik van een landelijke tabel met conversie-definities: de zib-definition.

 • Je kunt het Zorginformatiesysteem (XIS) in deze implementatievariant zien als een black box: Er gaan op een correcte manier gegevens in (invoer door zorgverlener volgens zorgstandaard en informatiestandaard) en er gaan volgens afspraak gegevens uit (ZIBs in FHIR). De gegevens zijn hiermee toegankelijk gemaakt. Daarnaast zijn de gegevens door het XIS vindbaar gemaakt (Knooppunt).

 

 


Sequentiediagram - gegevens vindbaar maken

Toelichting
Om gegevens te kunnen Raadplegen dient de publicerende zorgaanbieder de gegevens vindbaar te maken. Dit gebeurt vanuit het zorginformatiesysteem van de publicerende zorgaanbieder.

Onderstaande tabel is nog incompleet. Het sequentiediagram met een toelichting van bijbehorende transacties volgt nog.

Transactie #

Transactie

Omschrijving sequentie stap

Specificaties

Transactie #

Transactie

Omschrijving sequentie stap

Specificaties

1a

JWT-request

Vesturen token met daarin in ieder geval bsn en agb (van zorgaanbieder) (behandelsrelatie)

 

1b

response

Bevestiging van verwerking behandelrelatie door lokalisatievoorziening

N.B. agb/ura/big/lrza en bsn verplicht

Samen komen we verder
Dit artikel is tot stand gekomen met de kennis en inzichten van professionals, experts, beleidsmakers en bestuurders. Bij VIPP Babyconnect geloven we dat er vele perspectieven nodig zijn om te gaan zien wat voor iedereen werkt. En die afweging kan altijd beter. Zie jij mogelijkheden voor verbetering in dit artikel? Vraag via info@carecodex.org een review-account aan en laat een reactie achter.
Samen weten we meer. Samen komen we verder.