Actor: Registrator

versie 15-05-2023 STATUS: in ontwikkeling

 • 15-05-2023

  • Nummeringssystematiek aangepast en consistent gemaakt.

 • 18-06-2021

  • Naam actor aangepast van XIS naar Registrator

  • Eisen t.a.v. Raadplegen verplaatst naar actor Requestor

 • 15-04-2021

  • Eisen gestructureerd aan de hand van de 5 lagen van het interoperabiliteitsmodel

  • Input uit regio’s verwerkt

 • 07-04-2021

  • Tekstuele aanpassing doorgevoerd

 • 07-01-2020

  • Eerste publicatie artikel

Toelichting
Dit artikel beschrijft de eisen aan de actor Registrator. De actor Registrator is de applicatie waarin een Zorgverlener geboortezorggegevens over een Cliënt vastlegt. De actor Registrator is betrokken bij de Procesimplementatie Publiceren. In de procesimplementatie wordt de rol van de actor Registrator verduidelijkt door middel van een sequentiediagram, een overzicht van transacties en een beschrijving van de verschillende implementatievarianten.

Toelichting actor Registrator ten opzichte van het begrip XIS/zorginformatiesysteem
Een XIS-applicatie kan invulling geven aan één of meerdere actoren in het Afsprakenstelsel Interoperabiliteit Geboortezorg. In de procesimplementatie Publiceren onderscheiden we de volgende actoren:

 • Registrator

 • Extractor

 • Convertor

 • Resource Server

Een XIS-aplicatie moet invulling geven aan de actor Registrator. Een XIS-applicatie kan invulling geven aan 1 of meerdere van de andere actoren. In het artikelen Procesimplementatie Publiceren is de paragraaf Implementatievarianten opgenomen. Hierin worden verschillende varianten waarop een XIS-applicatie invulling kan geven aan de actoren visueel weergegeven.

Eisen aan actor Registrator

#

Omschrijving 

MoSCoW

Toelichting 

Organisatiebeleid

1.010

De Leverancier van de actor Registrator voldoet aan de generieke eisen voor de laag Organisatiebeleid zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

1.020

De leverancier van de actor Registrator sluit voor de verwerking van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af met de Zorgaanbieder.

M

 

Zorgproces

2.010

De actor Registrator voldoet aan de generieke eisen voor de laag Zorgproces zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

 M

 

2.020

De actor Registrator ondersteunt use case "P1. Zorgverlener publiceert gegevens uit zorgproces.”

M

 Een aantal scenario’s onder deze use case is afhankelijk van het type zorgverlener.

2.030

De actor Registrator ondersteunt use case "P2. Zorgverlener publiceert cliënt-vragenlijst.”

S

 

2.040

De actor Registrator ondersteunt use case “P3. Zorgverlener stelt relevante algemene informatie (pdf) beschikbaar aan client.“

S

 

2.050

De actor Registrator ondersteunt use case “P4. Zorgverlener publiceert beschikbare informatie niet, vanwege aanwezigheid bezwaar, of ontbreken toestemming van cliënt.“

M

 

Informatie

3.010

De actor Registrator voldoet aan de generieke eisen voor de laag Informatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

3.020

De actor Registrator ondersteunt het gestandaardiseerd aan de bron registreren van informatie.

M

 

3.030

De actor Registrator ondersteunt het publiceren van zowel gestructureerde (lab-uitslagen, medicatie, allergieën etc.) als ongestructureerde (verslagen, brieven, beelden) brongegevens.

M

 

3.040

De actor Registrator ondersteunt dat gegevens die in de actor Registrator zijn geregistreerd maximaal een week na registratie door een PGO kunnen worden verzameld.

M

Staat in beleidsregel.

3.050

De actor Registrator ondersteunt dat gegevens die in de actor Registrator zijn geregistreerd maximaal een kwartier na registratie toegankelijk en vindbaar zijn voor andere zorgverleners.

S

Staat niet in beleidsregel.

3.060

De actor Registrator is in staat de behandelcontext, zoals geregistreerd in de actor Registrator, door te geven aan de actor Lokalisatievoorziening.

M

De behandelcontext bestaat uit: zorgorganisatie, zorgverlener, cliënt en behandelrelatie.

Applicatie

4.010

De actor Registrator voldoet aan de generieke eisen voor de laag Applicatie zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M

 

4.020

De actor Registrator ondersteunt de transactie tussen Registrator en Lokalisatievoorziening zoals beschreven in <<to do>>

M

Proces Publiceren

IT-Infrastructuur

5.010

De actor Registrator voldoet aan de generieke eisen voor de laag IT-infrastructuur zoals geformuleerd in het artikel Actoren.

M